Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
8 April - Ryk Tulbagh vier op 8 April 1752 "a hundred years of peaceful occupation of this land"

 

Die vestiging van die Westerse beskawing in Suid-Afrika word mos op 6 April gevier. Die dag in 1652 wat ek as kind gedink het Jan van Riebeeck en sy mense in die Kaap aan wal gestap het.  Daar is mos daardie bekende
skildery van Charles Davidson Bell waar Jan van Riebeeck en sy gevolg op Tafelbaai se Strand staan met die klompie Strandlopers wat  - volgens hulle liggaamshouding - die Hollanders maar redelik skugter ingewag het. Daardie skildery het ek altyd met 6 April 1652 geassosieer nie.

Waarom egter sou die bekende Goewerneur Ryk Tulbagh op 8 April 1752 'n fees wou vier om soos in Engels vertaal "a hundred years of peaceful occupation of this land" te gedenk?

Ek het later jare kennis daarvan geneem dat Jan van Riebeeck nie reeds op 6 April aan wal gegaan het. Dit was die dag waarop hulle in Tafelbaai gearriveer het. Ek het egter nie verder daarop ingegaan wanneer hy dan wel aan wal gegaan het en gekyk na wat die verdere verloop van daardie eerste paar dae was nie.

Die rede vir die feesvieringe wat Ryk Tulbagh op 8 April en nie 6 April nie gehou het was dat dit die dag in 1652 was wat Van Riebeeck die Kaap amptelik as besitting van die Kompanjie verklaar het.

Van Riebeeck het die hawe Texel op 24 Desember 1651 verlaat. Op 5 April bespeur die opperstuurman van die Drommedaris Tafelberg en op 6 April het die Drommedaris en De Goede Hoop voor die "Verse Rivier" die ankers laat sak. Die Verse Rivier sou later herdoop word na die Amstel en nog later die Liesbeek. 

Op Sondag 7 April het Van Riebeeck aan wal gegaan om 'n geskikte plek vir die fort te kry. Sy keuse het geval "op een seer bequaem ende hooghachtig vlacq pleijn....dicht aen de Soete rivier." Die eerste fort was gebou in die omgewing van die huidge Parade in Kaapstad en as ek reg onthou min of meer of naby aan die huidige Hoofposkantoor in Kaapstad. Die huidge Kasteel is eers later gebou en in1674 deur Goewerneur Zacharias Wagenaer ingewy.


Op 8 April is 'n sogenaamde Breëraadsvergadering gehou. Die Breë Raad moet onderskei word van die Politike Raad wat die belangrikste regeringsliggaam gedurende die Hollandse tydperk aan die Kaap was. Die Politieke Raad het bestaan uit die Goewerneur (tot 1654 het Jan van Riebeeck egter nog as opperhoof bekendgestaan), die sekunde, die sersant en die boekhouer. Die sekretaris wat die notule moes hou het geen stem gehad nie. Die Breë Raad het bestaan uit die vier lede van die Politieke Raad asook die skippers van die  Drommedaris, De  Goede Hoop en De Reijger. Ek vermoed dit moes tydens die sitting van die Breë Raad gewees het dat Jan van Riebeeck dan die Kaap amptelik as besitting van die Kompanjie verklaar het. Op die vergadering is ook besluite geneem oor onder andere die bou van die fort, die optrede teenoor die Hottentotte ens.


Bronne:

Worden, Nigel e.a.: Cape Town The Making of a City An Illustrated
History, David Phillips, 1998.

Internet: http://books.google.co.za/books?id=ntsyoxWIB44C&pg=PA36&dq=8+april+tulbagh+van+der+spuy&ei=qNncSbe3OpCOMpLmsPAO

Van der Walt, A.J.H.: Geskiedenis van Suid-Afrika, Nasionale Boekhandel, 1951.

 

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.058 seconds, 6.21 MB
Application afterRender: 0.076 seconds, 6.79 MB

Memory Usage

7194776

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '9nh7ufph5kqi36rq8phl1467e4'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545222462' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '9nh7ufph5kqi36rq8phl1467e4'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9nh7ufph5kqi36rq8phl1467e4','1545229662','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 63
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:27:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:27:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='63'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None