Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
28 Januarie - Ds. Frans Lion Cachet gebore in 1835

Ds. Frans Lion Cachet is op 28 Januarie 1835 in Nederland gebore.  Sy ouers was Jode. Die familie Cachet word onder invloed van die vurige leier van die Nederlandse Reveil, Isaac da Costa gekersten. Da Costa was ook 'n gekerstende Jood. Cachet ontvang vanaf 1853 sy teologiese opleiding in die gees van die Reveil  aan die kweekskool van die SkotseVrye Kerk waar kolporteurs, evangeliste en sendelinge opgelei is.


In die gees van die Reveil word hy 'n sterk eenstander van die liberale teologie van sy tyd wat o.a. alle
bonatuurlike elemente in die godsdiens verwerp. Hy het dan ook in Suid-Afrika as kampvegter vir die ortodokse gereformeerde godsdiens opgetree.  Hy arriveer in 1858 as sendeling aan die Kaap. Sy eerste bediening was onder die vrygestelde slawe wat lidmate was van  die St Stephens NGK in Kaapstad. Hy word later as predikant in die NGK toegelaat.

In 'n biografie oor die lewe van Dr. Andrew Murray wat deur Leen van Valen geskryf is word breedvoerig vertel oor die groot invloed wat die Reveil op Andrew Murray gehad het.

Cachet wat algemeen erken word as die stigter van die NG Kerk in die Transvaal was 'n baie omstrede persoon. Een Transvaler het na hom verwys as: "Die Jood wat alles hier kom omkrap het." Hy het o.a. die Hervormde
Kerk daarvan beskuldig dat die 'n liberale teologiese weg gevolg het en was ook baie betrokke by die Transvaalse politiek.

In die  Wes-Transvaal het die gemoedere teen hom op 'n stadium so hoog geloop dat hy twee houe met 'n sambok van Kmdt Jan Viljoen ontvang het en sy pogings om 'n NG Kerk in die Marico-distrik te bou moes laat vaar het.

Aanvanklik was hy 'n groot kritikus van die ZAR, maar het later jare o.a. protesvergaderings gehou teen Brittanje oor sy optrede wat uitgeloop het op die Tweede Anglo Boere Oorlog. Hy was ook die skrywer van die bekende boek De Worstelstrijd der Transvalers aan het volk van Nederland verhaald.

BRONNE: SA Biografiese Woordeboek en SESA

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.077 seconds, 6.14 MB
Application afterRender: 0.097 seconds, 6.72 MB

Memory Usage

7113360

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '8gg5sodkd1band1o28ctdl3u91'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545219021' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '8gg5sodkd1band1o28ctdl3u91'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8gg5sodkd1band1o28ctdl3u91','1545226221','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 62
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 13:30:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 13:30:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='62'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None