Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
Lys van Trekboere

 

Onderstaande lys - getranskribeer deur Elizabeth Teir en myself - is aangeheg  by ‘n brief wat Michiel Adriaan Oberholster, trekboerleier, op 5.8.1842 aan Goewerneur Napier geskryf het en wat onderteken is deur 192 van sy volgelinge. In die brief vertel hy hoe dit gekom het dat hulle in die Suid-Vrystaat beland het, van hulle onderhandelinge met die Griekwas ens. 

P.J. van der Merwe se boek Die Noordwaartse Beweging van die Boere voor die Groot Trek (1770-1842) bevat baie inligting oor die trekboere. Op bl. 356 van die boek word na die lys verwys. Die argiefverwysing van die lys is CO 1361. 'n Artikel oor MA Oberholster verskyn in Deel 5 van die SA Biografiese Woordeboek. Een van my voorouers, Willem Daniel Jacobs (geb. ca 1804) was getroud met Oberholster se dogter. Die dorp Fauresmith is aangelê op 'n plaas wat WD Jacobs by die Griekwas gehuur het.

In die transkribsie van die naamlys is die spelling behou – in soverre ons dit kon ontsyfer – soos wat dit in die oorspronklike dokument is. Spasies en hoofletters is egter verander om dit in ooreenstemming te bring met die hedendaagse gebruik van spasies en hoofletters. Iemand wie se naam bv. in die lys sou voorkom as J o h a nes Vel joen is as Johannes Veljoen getranskribeer. Die volgorde van die name is behou omdat lede van dieselfde familie se name duidelik soms bymekaar voorkom. 

Aandris Bernardus (?)

du Toij

 

Andris Bernardus (?)

du Toij (A s? wat waarskynlik staan vir A soon)

Rudolf ……?

 

Hendrik…….?

 

Maateys (?)

Pretoores (?)

 

Johannes

Louw

 

Corneles

Louw

Jan

Louw

Jacobus

Louw

H.J.

Visser

Cor Jac

Smit

Wellem Petrüs

Lubbe

D.J.

Jacobs

Cornelis Franssouis

Kreger

D.J.

Griesel

Johannes G.

Greesel

Jan Jakop (?)

de Toy (?)

Johannes

V……(?)

Jaap

du Tooy

Jan

du Tooi(j of y) Jan soon

Johannes

Voori (?)

Schalk W

van den Merwe

Abram

Libenberg

Jan C

V(e of i)saagi

Jacob

Erasmus

Pit

Smed (?)

Tejaard

van (den of der) Walt

Jan

V(i of e)saagi Jan soon

Krest(e of i )an P.

Veljoen

Pitvel (?)

Jacv (?)

Johannes

Bootha Joh soon

Pite(r?)

Ober(holster?) P(e of i )t soon

Hendre(k?)

van den Merwe d(?) s….

Vuan (?)

du Tooy

Hendruk

du Tooij

Andries G.

D?venage

Barent C(?)

D(euv?)enage

Corneles D.

Griesel

Abraham Johannes

Griesel J.C. soon

Petr?s A.

van Heerden

Roelf (?)

van Heerden

Jacoob(e?)s

le Roe

Hendrik

van den M(er?)wen

Andr(ies?)

van Sijl

Wellem

Brits

Jakoob(e of i )s

le (Roe?) J s

Jan Hendrik

D?venage

T(?)e?nes Johans

D?venage

Jacoobes

van Heerden

Abram Jac.

Grisel

Stevanus

Grisel

Wellem

Bootha

Cornules(?)

Grobuler(?)

Jut(?) Lil(?)

Swigers

..(?) Joh

Jacobs Psoon

(Nich?)oolaas Joh

van d(en?) Wes(t?)(a?)hy(se?)

Pit

van den Westeh(uyzen?)

Ge(r?)(d?)

van de(n?) Westehuyz(en?)

Ader(?)jan

Smed

(Nich?)oolaas

Smed

(Nich)oolaas

van den Westehu(yse?) h(?) soon

W(e of i?)(y of j?)nand (L of S?)

Beesuydenhou(t?)

A Jac

De(bnen?)

Michil

van den Merwe

(D?)av(e?)t

van den Merwe

W(e of i?)(y of j?)nand

Beesuydenhoud

Schalk

Voster B soon

Barend

Voster

Wellem P

van den Merwe S soon

Roelof

Koe(r of n?)dsee

Hend(r?)(i of e?)ek

Kotsee

Lourens

Pretoores(?)

Hendrek

Kotsee

Schalk Davet

van den Merwe

Alb(er?)tus

Viljan p(?) soon

Pit

Nimand

Gideon

Nimand

Gert

Cloete

Fredrik

de Beer

Frans C

Cloete

Andries J

Lubbe

Frans C

Cloete

Thomas A

du Tooij

Matijs

de Beer

Hendrik J

vanderwe (korrek getranskribeer – nie van der merwe nie)

Jacob J

van Nukerk

Schalk

Voster

Johannis H

Lubbe

Willem J

Lubbe A zoon

Davit F

Strauws (?)

CJ

Liebenberg

PE

Scholtz

David Christiaan

Straus

Schalk Willem

van den Merwe

Thomas Arnoldus

Liebenberg

Andries J

Straus

Johann(i?)s M

Straus

Dav(e?)d D

Straus

Dav(e?)d J

Straus

C(anet?)

Engelb(rer)gt

Frederik Johannis

Oosth(uysen?)

Hans

Oosthuijsen Fredik soon

Gert

van den Linde

Louwr(es?) M

Erasmus

David Johannis

Vorie

Jan

Viljoen

HA Johannes (naam reg getranskribeer)

Viljoen

P Jacobes

van der (Merwe?)

J Jacobes

Viljoen

Albartes

Viljoen

(onontsyferbare voorletter) J

Visser

CJ

Visser

Jan Albert

Oberholser

WP

Oberhol(z?)er

Christoffel Johans

Sm(e of i?)t

Frans Petrus

Smit

Frans Johaannes

Smit

Chrisstoffel Johannes

Smit

Weijnant

Smit

Carel

Breijtenbagh

Jan Hendrik

Venter

Jan H

Venter

(E?) … H

Venter

Barend Joh

Venter

Christoffel Joh

Jacobs de oude (ek vermoed dit is die man na wie Jacobsdal in die OVS vernoem is – lg. was ‘n seun van David (=1749)

Piter

Jacobs

Welem

Jacobs C soon

Johannes

Jacobs C soon

Chrestofvel

Jacobs C soon

Juagem

Jacobs C seun

Philebpes

Libenberg Philppes (?) soon

Michil A

Obe(r?)(holen of hosen?) Jan soon

Johannes

Ober(holen of hosen?)

Isaak

Ober(holen of hosen?)

Andris

Herbs

Wellem

Herbs

Abram

Herbs

Johannes

Herbs

Abram J

Grisel

Albertus

Vektor

Hendrek

van den Berg de oude

Hendrek

van den Berg Hendrik soon

Wynand J

Coertsen

Pit

van den Berg

Rudollef

Oosthuisen

Gerrit Johannes

Oosthuisen

Gerrit Johannes

Oosthuisen (de CJ?) soon

Jan

van der Merwe

Jan A

Venter

Jacob?s J

van V??re

Roelof

Weydeman

Piter J

Jacobs de oude (ek vermoed dit is die pa van die grootwildjagter Piet Jacobs. Christoffel Johannes – na wie Jacobsdal vernoem is – was sy broer. Dr. Heese het in ‘n FAMILIA-artikel ‘n argument daarvoor uitgemaak dat die grootwildjagter se pa Petrus Jacobus Jacobs (gedoop 11.10.1789) was. Ek stam af van sy broer, Willem Daniel Jacobs (gebore ca 1804). Die dorp Fauresmith is op sy plaas aangelê.

Piter Jacobs

Pit soon – die man was dan waarskynlik die grootwildjagter – Piet Jacobs.

Wellem Peterus

van der Merwe

Jan

van den Berg

Giljam

Vermeule(?)

Hendrek

van Vreede

Baarend Peterus(?)

de Beer

Abram

Veljoen

Juanel(?)

Vermeule(?)

Wellem

van der Merwe Hendrek soon

Hendrek

Venter

Jan

van Nukerk Gerd soon

Tomas(?) A

du Tooy(?) de oude

Jacobes

du Tooy(?)

Johannes Nicolaas

de Beer

Petr?s J(?)

Pienaar

Jacob?s Coenraad

de Beer

Andrias

Pienaar

Jacob Arnold?s

Pienaar

Hendrik

Duvenage

Fred(er?)k Coeraat

de Beer

Roelof Aderjan

de Beer

Abel J

Pienaar

Johannes J

Pienaar

Pieter CF

Oberholser

Floris

Visser

Wellem

Brits

Petrus Johannes

Sm(e?)t

Thomas (A?)

Toijt

Tjaart

van der Wald

Michiel Adriaan

Oberhoster

Jacobus S

van der Merwe

Johannes T

d? Tooij

Derk Johannes

van den Berg

Philipp?s J

Libenberg

 


 

 

 

 

 

 

 

 
3. Vir transkribsies van Engelse Doopseels van gemeentes in die Kaapkolonie vir die periode 1807 tot 1854 kliek hier.

Belangrike Skakels

GGSADie Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat onder meer belangstelling en navorsing in genealogie bevorder onder lede, amateur-genealoë en almal wat belangstel in genealogie.
Lees Meer...

Argief Die databasis, NAAIRS van die Nasionale Staatsargief is waarskynlik die belangrikste webtuiste vir genealogiese navorsing in Suid-Afrika. Verwysings na meer as 7 miljoen dokumente, kaarte, foto's ens. in Suid-Afrikaanse Argiewe en ander navorsingsinstansies kan hier gevind word.

Lees Meer...

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.068 seconds, 6.33 MB
Application afterRender: 0.093 seconds, 6.96 MB

Memory Usage

7364792

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'se7tjn955kg4ssrk6ra6tvtko7'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1545221905' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'se7tjn955kg4ssrk6ra6tvtko7'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'se7tjn955kg4ssrk6ra6tvtko7','1545229105','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 65)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 41
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-19 14:18:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-19 14:18:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='41'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 65 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None