Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
VOC-indekse

Die volgende registers op belangrike kultuurhistoriese bronne wat betrekking het op die VOC-tydperk is opgestel deur Karel Schoeman vir eie gebruik en word hiermee met sy toestemming beskikbaar gestel aan ander navorsers vir gebruik en duplisering.  Dit is 'n baie waardevolle toevoeging tot ons vindmiddels op bronne uit daardie tydperk.

Die meeste van die bronne sal beskikbaar wees by o.a. die Nasionale Argiewe, Nasionale, Biblioteek, Kaapstad ens. Kopieë van H.F. Heese se boek Reg en onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu kan by Dr. Loff van UWK se Insituut vir Historiese Navorsing bestel word. Sy e-pos adres is This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Die leêrs kan afgelaai word deur bloot te kliek op die afkorting van die betrokke bron. Die grootte van die leêrs word in hakies aan die einde van elke bron gegee.

(A). Biewenga, A.W.: De Kaap de Goede Hoop, Een Nederlands vestigingskolonie, Vrije Universiteit, 1999 [slegs persoonsname]

Biewenga.zip (MS Word formaat gezip, 17Kb)

(B). Der Kinderen-Besier, J.H.: Spelevart der Mode, De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw.

Mode.zip (MS Word formaat gezip, 12Kb)

(C). Heese, H.F.: Reg en onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu, Bellville: Instituut vir Historiese Navorsing, 1994.

Heesereg.zip (MS Word formaat gezip, 63Kb)

(D). Leibbrandt, H.C.V.: Journal 1662-70, Cape Town, 1901 [1662-66 nie geïndekseer nie]

Jour66.zip (MS Word formaat gezip, 16Kb)

(E). Leibbrandt, H.C.V.: Journal 1671-1674 and 1676, Cape Town, 1902.

Jour71.zip (MS Word formaat gezip, 16Kb)

(F). Leibbrandt, H.C.V. Leibbrandt: Journal 1699-1732, Cape Town , 1896 [slegs deel wat periode 1682-1708 geïndekseer]

Jour99.zip (MS Word formaat gezip, 31Kb)

(G). Leibbrandt, H.C.V.: Letters received 1695-1708, Cape Town 1895 and Letters despatched 1696-1708, Cape Town, 1895.

Recd.zip (MS Word formaat gezip, 57Kb)

(H). Leibbrandt, H.C.V.: The Defence of Willem Adriaan van der Stel ('Korte deductie'), Cape Town, 1897

Deductie.zip (MS Word formaat gezip, 40Kb)

(I). Leibbrandt, H.C.V.: Letters and documents received, 1649-1662; part II, Cape Town, 1899. [slegs plakkate geïndekseer]

Plakkate.zip (MS Word formaat gezip, 8Kb)

(J). Mentzel, O.F.: Life at the Cape in the mid-eighteenth century; being the biography of Rudolph Siegfried Alleman, Captain of the Military Forces at the Cape of Good Hope (Van Riebeeck-vereniging, Eerste Reeks, No. 2) Cape Town, 1919; A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope, Part 1 (Van Riebeeck-vereniging, Eerste Reeks, No. 4) Cape Town, 1921; A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope, Part 2 (Van Riebeeck-vereniging, Eerste Reeks, No. 6) Cape Town, 1924; A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope, Part 3 (Van Riebeeck-vereniging, Eerste Reeks, No. 25) Cape Town, 1924.

Mentz.zip (MS Word formaat gezip, 79Kb)

(K). Naamlyste van oa. vryburgers, knegte, amptenare ens. aan die Kaap getranskribeer uit o.a. die volgende bronne: H.C.V. Leibbrandt: Letters Despatched from the Cape 1652-1662, Vol 3, Cape Town, 1900 en Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck; red. D.B. Bosman & H.B. Thom (Kaapstad: Balkema, 1952-57).

Monster.zip (MS Word formaat gezip, 57Kb)

(L). Slawetransaksies, 1656-1700: lyste uit en artikels deur Böeseken (Slaves and Free Blacks, Cape Town, 1977) en J.L. Hattingh (Kronos: 1 (1979); 4 (1981); 6 (1983); 10 (1985);14 (1988) en 15 (1989)

Boes.zip (MS Word formaat gezip, 53Kb)

(M). Tas, A en J van der Heiden: Contra-Deductie, ofte, Grondige Demonstratie Van de valsheit der uitgegewene Deductie, by den Ed. Heer Willem Adriaan van der Stel, geweezen Raad Extraordinaris van Nederlandsch India en Gouverneur aan Cabo de Goede Hoop zynde.... Amsterdam, 1712.

Contra.zip (MS Word formaat gezip, 34Kb)

(N). Sterfgevalle aan Kaap die Goeie Hoop soos aangeteken in: Leibbrandt, H.C.V.: Letters despatched from the Cape, 1652-62, vol. III, Cape Town, 1900 en Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck; red. D.B. Bosman & H.B. Thom (Kaapstad: Balkema, 1952-57).

Sterftes.zip (MS Word formaat gezip, 7Kb)

(O). Marais, Maria M.: Armesorg aan die Kaap onder die Kompanjie, 1652-1795 (Archives Yearbook 1943)

Marais.zip (MS Word formaat gezip, 6Kb)

(P). Indeks op 'n versameling lêers wat aan die Africana-biblioteek by US geskenk is, met al die navorsingsmateriaal wat gebruik is vir die tweede deel van Armosyn, die vyfdelige Kolonie aan die Kaap en 'n boek oor ds. Beck en sy suster. Mettertyd sal ook materiaal vir die boek waaraan hy tans werk daaraan toegevoeg word, en sal die versameling die hele VOC-tyd dek. Dit is veral waardevol omdat materiaal uit 'n verskeidenheid bronne volgens onderwerp saam geliasseer is, en omdat baie daarvan fotokopieë of drukstukke is van Nederlandse artikels wat nie andersins in SA beskikbaar is nie.

www.gendata.co.za/data/msbreg.doc (MS Word formaat, 334Kb)

(Q). Indeks op J Hoge se Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806. Hierdie omvattende indeks van 344 bladsye bevat 1154 inskrywings oor algemene onderwerpe, 2928 van plekname en 6218 van persoonsname.

 www.gendata.co.za/data/Hoge.doc (MS Word formaat, 2.3 MB) 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.61 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 2.88 MB
Application afterRoute: 0.029 seconds, 3.47 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 6.18 MB
Application afterRender: 0.076 seconds, 6.76 MB

Memory Usage

7165184

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '7e6cts5dbcu4b2n2p0falrcq01'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1576006924' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '7e6cts5dbcu4b2n2p0falrcq01'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7e6cts5dbcu4b2n2p0falrcq01','1576014124','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 67)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 31
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-10 21:42:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-10 21:42:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='31'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 67 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None